Welkom op Mestem

“Cultuur begint bij de mest, omdat met mest landbouw mogelijk wordt en de landbouw weer zekerheid biedt en zekerheid een grotere toegankelijkheid schept”, Albert Schweitzer (citaat uit het boek Stalmest en Gier, waarde en mogelijkheden” uit 1967).

Mestem verspreidt en deelt kennis over de mestmarkt en geeft opinies over de oplossingsgerichte aanpak van mest- en mineralenoverschotten uit de veehouderij in Nederland. Dit op basis van jarenlange werkervaring en voortschrijdende inzichten.

Mestem hanteert als uitgangspunt dat dierlijke mest geen probleem is, maar een oplossing voor diverse nuttige toepassingen, binnen en buiten de landbouw. Een vraag-gestuurde en toepassingsgerichte benadering vanuit de afzetmarkt bepaalt de waarde van dierlijke mest.

Mest en groengas vereisen visie op de mestmarkt

Mest en groengas vereisen visie op de mestmarkt Voor de productie van (veel) groengas is veel mest nodig. Het samen met mest toepassen van andere biomassa veroorzaakt extra digestaat. Welke effecten heeft dit voor de toekomstige mestmarkt? De mestmarkt staat nu al zwaar onder druk. Er moet een duidelijke visie komen op welke mestmarkt we […]

De derogatie moet terug

Minder eigen mest en meer kunstmest. Dit gebeurt er bij het afschaffen van de derogatie. De gevolgen voor melkveehouders zijn al groot. Nu uit onderzoek blijkt dat met deze maatregel de waterkwaliteit er niet op vooruit gaat, kan dit ook gevolgen hebben voor het draagvlak en investeringen in de gehele landbouwtransitie. De derogatie moet terug.

Twee verschillende werelden voor mest: LNV en EZK

Voor de productie van groengas, biobrandstoffen en waterstof is biogas uit mestvergisting een belangrijke basisgrondstof. De energietransitie is het beleidsterrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het mestbeleid is het domein van het ministerie van LNV. De benadering en regels over mest kent tussen deze ministeries opmerkelijke verschillen.