Géén zonneparken op landbouwgrond!

Een afspraak uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in ons land onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel, zijn de plekken maatschappelijk acceptabel en financieel haalbaar. Elke regio beantwoordt deze vragen met eigen keuzes in een zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES).

Drijfmestverwerking: nu leren van lessen uit het verleden

Het nieuwe mestbeleid stelt voor om op termijn alle (overschot)mest van varkens-, kippen en vleeskalveren te verwerken. Mestverwerking zou hierbij een onmisbare schakel zijn op de weg naar een toekomstbestendige, emissiearme (kringloop-)veehouderij. Maar in de praktijk blijkt volledige verwerking van drijfmest een weerbarstige materie met volop technische, financiële en marktrisico’s.

Veehouders zijn belangrijk voor Voorst

De gemeente Voorst telt 248 land- en tuinbouwbedrijven in 2021 met in totaal 7.730 ha cultuurgrond. De melkveehouderij is de grootste sector. Gemiddeld lopen er 106 melkkoeien per melkveebedrijf. Meer dan 90% van de oppervlakte cultuurgrond is in gebruik als grasland en voor andere voedergewassen (snijmaïs). Op 47 bedrijven in Voorst worden nog varkens, vleeskalveren […]

De contouren van nieuw mestbeleid zijn al achterhaald

In september 2020 presenteerde minister Schoten de contouren van een nieuw mestbeleid. Kort gezegd houdt dit generieke beleid in: alle mest van varkens, kippen en vleeskalveren verplicht verwerken en een grondgebonden melkproductie. Uit de voorgenomen transitie van het platteland en de al aan de gang zijnde veranderingen op de mestmarkt kun je inmiddels wel concluderen […]

Wordt dierlijke mest weer het “bruine goud”?

“Cultuur begint bij de mest, omdat met mest landbouw mogelijk wordt en landbouw weer zekerheid biedt en zekerheid een grotere toegankelijkheid schept”. Dit citaat van Albert Schweitzer heb ik uit het interessante boekje “Stalmest en gier” uit 1967. Wijze woorden van Schweitzer die ongetwijfeld zijn geïnspireerd door zijn verblijf als arts zo’n honderd jaar geleden […]