Groen gas haalt druk van de mestmarkt

Nu nog maar 5%, maar volgens de Rabobank komt straks de helft van de mest in biogasinstallaties terecht. Voor veehouders ontstaat een nieuw mestafzetkanaal. Voor het mestbeleid vervalt de noodzaak van een verplichte grondgebondenheid met een GVE-norm per hectare.

Eerst meer druk op de mestmarkt

De komende jaren neemt de druk op de mestmarkt toe door verlies van de stikstofplaatsingsruimte uit mest. Het verlies is ongeveer 70 miljoen kg door afschaffing van de derogatie en bemestingsvrije bufferstroken (NCM). Wat de opkoopregelingen voor de mestmarkt gaan doen, is nog onzeker.

Een biogasinstallatie is in directe zin geen oplossing voor het mestoverschot. Alle ingaande mest- en mineralen komen er na vergisting weer uit als digestaat. Toch bieden juist de groengas ambities  – 2 miljard m³ groen gas in 2030 – kansen voor minder druk op de mestmarkt.

Industriële groengas productie

Nieuwe industriële biogascentrales zoals deze in Denemarken al jaren draaien, zorgen voor een nieuw afzetkanaal voor mest. Het gaat om grootschalige biogascentrales met een behoefte tot wel vier honderd duizend ton mest. Een aantal van deze centrales is in ons land al operationeel. Nieuwe biogascentrales zijn in voorbereiding en in aanbouw. Alle mestsoorten zijn geschikt voor deze centrales.

Product-innovatie

De sleutel voor verlichting van de mestmarkt is de verwerking van het digestaat. De biogasinstallaties hebben een aantrekkelijke omvang voor product-innovatie. In deze omvang zijn ze als beste in staat om rendabel nieuwe product-markt combinaties te ontwikkelen. De marktvraag is bepalend voor de  samenstelling van de bemestingsproducten. De nieuwe EU-Meststoffenwet vormt de wettelijke grondslag voor de samenstelling en verkoop van de  bemestingsproducten binnen de EU. Ook de productie van nieuwe renure meststoffen als (stikstof-)kunstmestvervanger is – bij goedkeuring – een productieoptie.

Mestbeleid

Voor de productie van groen gas is dus veel mest nodig. Deze mest komt niet beschikbaar als rundveehouders straks verplicht zouden worden tot een grondgebonden productie. Een maatregel die feitelijk alleen maar tot doel heeft de druk op de mestmarkt en het fraude-risico te verminderen.

Met een nieuw afzetkanaal voor ook rundveedrijfmest, heeft een GVE-norm per hectare in een mestbeleid geen betekenis meer. Zo’n maatregel frustreert zelfs de beschikbaarheid van voldoende mest voor groengas. In het verlengde hiervan verdient ook het advies van Remkes heroverweging om op termijn het gebruik en de productie van drijfmest “uit te faseren”.

Drijfmest blijft nodig voor de productie van biogas en groen gas op veehouderijbedrijven en op industriële schaal in biogascentrales. En niet onbelangrijk biogasproductie zorgt ook voor een reductie van de uitstoot van methaan en ammoniak.